MEBO

Privacybeleid

Auto-onderhoud zoals het bedoelt is.

Autobedrijf MEBO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder (mogelijk) ook gegevens van u. Dat doen wij in de meeste gevallen op basis van rechtstreeks met u gesloten overeenkomsten dan wel op basis van overeenkomsten met onze klanten, die in een zodanig geval in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”) als verwerkingsverantwoordelijken kunnen worden beschouwd en vanuit die rol dan ook het doel en de middelen voor de verwerking en verzameling van persoonsgegevens vaststellen. Soms verwerken wij uw persoonsgegevens om (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten uit te kunnen voeren, om onze relatie met u of een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden, te beheren of uit te breiden, ter beoordeling en acceptatie van onze klanten, om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om analyses ten behoeve van statistische doeleinden te kunnen verrichten of om nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard te kunnen versturen.

Verwerken wij ook úw persoonsgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of omdat u heeft aangegeven graag onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bent u betrokkene in de zin van de AVG en is deze Privacy Regeling ook op u van toepassing.
Autobedrijf MEBO is er, als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw persoonsgegevens, voor verantwoordelijk om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dat is in uw, maar zeker ook in ons belang. De verwerking en verzameling van uw persoonsgegevens vormt immers een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en de levering van onze producten en diensten. Wij zullen daarbij voldoen aan de eisen van de AVG. Bovendien willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij van u verwerken en verzamelen, de doeleinden en grondslagen voor die verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Door middel van deze Privacy Regeling informeren wij u hier graag over.

Soorten gegevens

1.1 Autobedrijf MEBO streeft ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd, zullen wij uw persoonsgegevens proberen te anonimiseren. Zolang anonieme of niet-persoonlijke gegevens met uw persoonsgegevens gecombineerd worden, zullen wij deze als persoonsgegevens behandelen. In het geval persoonsgegevens niet te anonimiseren zijn, zullen wij deze waar gewenst, nodig en mogelijk proberen te pseudonimiseren. Persoonsgegevens worden in een zodanig geval getransformeerd in data die niet meer direct herleidbaar zijn tot een persoon. Vervolgens worden betreffende gepseudonimiseerde data en de (sleutel tot de) brondata apart van elkaar bewaard en met waarborgen omkleed om re-identificatie te voorkomen, hetgeen overigens niet inhoudt dat re-identificatie niet meer mogelijk is. Op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak zou het zelfs zo kunnen zijn dat wij verplicht zijn of kunnen worden om deze gegevens met de daartoe bevoegde instanties te delen.
1.2 Wij verwerken (in sommige gevallen) de volgende, door onze klanten of door u verstrekte persoonsgegevens van u:

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens in de eerste plaats om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u of met onze klant hebben en die in de meeste gevallen gericht is op de levering van een product of dienst. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens om de volgende redenen en ten behoeve van de volgende doeleinden verwerken en verzamelen:
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van (tenminste) één van de navolgende rechtsgronden:
Hebben wij uw persoonsgegevens van een klant van ons verkregen, gaan wij er bij het verzamelen en verwerken van deze gegevens vanuit dat betreffende klant een wettelijke grond heeft om uw gegevens ten behoeve van de in dit artikel genoemde doeleinden te verwerken.

Opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

3.1 Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verplicht een verwerkingsregister bij te houden van de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden.
3.2 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u of met onze klant, gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, dan wel gedurende maximaal de voor ons geldende wettelijke bewaartermijnen.

Informatie, wijziging, verwijdering en bezwaar

4.1 Autobedrijf MEBO streeft ernaar dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn. Wij zullen te allen tijde proberen om onjuiste en onvolledige persoonsgegevens te verwijderen of te wijzigen. Uw gegevens behoren u toe en u heeft dan ook specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact opnemen.
4.2 Dat geldt zeker (ook) voor de volgende onderwerpen:
4.3 In sommige gevallen zullen wij uw verzoeken niet in behandeling kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat wij niet als de verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden beschouwd. In dat geval zullen wij u doorverwijzen.
4.4 Het doorvoeren van een wijziging of het verwijderen van persoonsgegevens is bovendien (technisch gezien) misschien niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld in geval van analyses waarbij uw persoonsgegevens onderdeel zijn van een groter geheel. Indien mogelijk en wenselijk zullen wij in dergelijke gevallen apart aantekening houden van de door u gewenste correcties.

Beveiliging van uw gegevens

5.1 Autobedrijf MEBO streeft ernaar die technische en organisatorische maatregelen te treffen en te implementeren die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij gaan hierbij uit van de maatregelen die op basis van de stand van de techniek redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht.

Verstrekken van gegevens aan derden

6.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens (zoals in artikel 2 van deze Privacy Regeling is weergegeven), als wij of de partijen die betrokken zijn bij een goede uitvoering van de overeenkomst met u of met onze klant daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, om onze rechten of die van de partijen die betrokken zijn bij een goede uitvoering van de overeenkomst met u of met onze klant te beschermen en verdedigen, om de persoonlijke veiligheid van de (medewerkers van) de Alliance Automotive groep van bedrijven of de partijen die betrokken zijn bij een goede uitvoering van de overeenkomst met u of met onze klant veilig te stellen, of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
6.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de producten en diensten die wij u of onze klant verlenen, verstrekken wij uw persoonsgegevens (mogelijk) ook aan de volgende personen of partijen:
Deze externe partijen kunnen ook buiten de EU gevestigd zijn.
6.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor de doeleinden en onder de voorwaarden die wij met u of met onze klant en vervolgens met deze externe partijen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke (sub)verwerkersovereenkomsten die ervoor zorgen dat deze externe partijen tenminste dezelfde plichten op zich nemen als tussen u of onze klant met ons is overeengekomen. Deze partijen zullen tenminste verplicht worden veilig en vertrouwelijk om te gaan met de door ons verstrekte gegevens.
6.4 Wij behouden ons overigens het recht voor om geanonimiseerde en / of geaggregeerde (niet persoonlijk herleidbare) informatie die wij in het kader van onze dienstverlening van de klant hebben verkregen, voor welk doel dan ook met derden te delen.

Wijzigingen van de Privacy Regeling

7.1 Het kan voorkomen dat wij deze Privacy Regeling in de toekomst wijzigen. Op onze websites vindt u steeds de meest actuele regeling. Onderaan deze Privacy Regeling is de laatste datum van wijziging weergegeven. Indien en zodra wij wijzigingen hebben aangebracht in onze Privacy Regeling zullen wij een aangepaste versie van deze regeling beschikbaar stellen op onze websites.

Klachtrecht

8.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als betrokkene? Neem dan in ieder geval contact met ons.